TV& VIDEO

đại chúng

Ngân hàng Anh buộc phải công khai thông tin nhân sự

Ngân hàng Anh buộc phải công khai thông tin nhân sự

Mọi thông tin liên quan đến nhân sự tại các ngân hàng của Anh sắp tới sẽ phải được công bố rộng rãi trên phương tiện truyền thông đại chúng.