TV& VIDEO

đại dương xanh

Nhiều hoạt động trong tuần lễ Biển và hải đảo "Vì một đại dương xanh"

Nhiều hoạt động trong tuần lễ Biển và hải đảo "Vì một đại dương xanh"

VTV.vn - Tại huyện đảo Cô Tô tỉnh Quảng Ninh, huyện đảo tiền tiêu trên vịnh Bắc Bộ, nhiều hoạt động trong tuần lễ biển đảo đang diễn ra.