TV& VIDEO

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII phải trong sạch và có bản lĩnh

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII phải trong sạch và có bản lĩnh

VTV.vn - Theo chương trình làm việc, sáng mai (26/1), Đại hội XII sẽ tiến hành một trong những công việc quan trọng nhất tại Đại hội là bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa mới.