TV& VIDEO

dân quyền

Việt Nam đang tiến gần các mục tiêu Thiên niên kỷ

Việt Nam đang tiến gần các mục tiêu Thiên niên kỷ

 Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, cuộc sống của hàng chục triệu người nghèo Việt Nam được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là vùng nông thôn và miền núi.