TV& VIDEO

đảng cứu quốc Campuchia

Phó Chủ tịch Đảng Cứu quốc Campuchia ra hầu tòa

Phó Chủ tịch Đảng Cứu quốc Campuchia ra hầu tòa

VTV.vn - Ông Kem Sokha, Phó Chủ tịch Đảng Cứu quốc đối lập Campuchia đã đến hầu tòa theo giấy triệu tập của công tố viên tòa án thủ đô Phnom Penh.