TV& VIDEO

đăng đàn

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đăng đàn Quốc hội

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đăng đàn Quốc hội

 Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son khẳng định: Thay vì đăng ký các trang thông tin điện tử, bây giờ sẽ cấp phép hoạt động cho các trang thông tin này.