TV& VIDEO

Đảng vững mạnh

Xây dựng Đảng vững mạnh về đạo đức

Xây dựng Đảng vững mạnh về đạo đức

VTV.vn - Đây là điểm mới trong nội dung xây dựng Đảng tại Nghị Quyết Đại hội XII vừa được thông qua, là sự bổ sung hết sức cần thiết trong đổi mới tư duy về xây dựng Đảng.