TV& VIDEO

đạo lý

Thể hiện lòng yêu nước nhưng phải tỉnh táo, sáng suốt

Thể hiện lòng yêu nước nhưng phải tỉnh táo, sáng suốt

Mỗi người Việt Nam lúc này phải tỉnh táo, sáng suốt để cả nước một lòng kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.