TV& VIDEO

đảo nợ

Phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ của Chính phủ năm 2014

Phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ của Chính phủ năm 2014

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ năm 2014.