TV& VIDEO

đào tạo lại

80% nhân viên mới của Co Well phải đào tạo lại về lập trình

80% nhân viên mới của Co Well phải đào tạo lại về lập trình

VTV.vn - 80% số lượng nhân viên mới vào làm việc phải đào tạo lại về lập trình theo quy chuẩn, mỗi nhân viên này phải mất 3-4 tháng đào tạo trước khi chính thức được giao việc.