TV& VIDEO

đầu mối

Thị trường máy nông nghiệp vắng bóng sản phẩm nội

Thị trường máy nông nghiệp vắng bóng sản phẩm nội

70% thị trường máy cơ giới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp hiện nay đã rơi vào tay các nhà nhập khẩu, còn các mặt hàng nội địa vốn đã vắng bóng trên thị trường lại đứng trước nguy cơ giảm thêm thị phần ít ỏi của mình.