TV& VIDEO

đầu tàu

Hà Nội: Xây dựng phát triển văn hóa và con người Thủ đô

Hà Nội: Xây dựng phát triển văn hóa và con người Thủ đô

Hai cuộc hội thảo quan trọng về "Xây dựng phát triển văn hoá và con người Thủ đô qua 30 năm đổi mới" vừa được tổ chức tại Thành uỷ Hà Nội, với sự tham gia của hàng chục chuyên gia đầu ngành.