đầu tư gián tiếp

Đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam phải bằng VND

Đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam phải bằng VND

Theo Thông tư 05 vừa được NHNN ban hành, mọi hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam, thông qua một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp mở tại một ngân hàng được phép.