TV& VIDEO

dẹp loạn

NS Lương Minh: Nhạc Việt loạn, không dẹp được đâu

NS Lương Minh: Nhạc Việt loạn, không dẹp được đâu

(VTV News)- Thành viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam, NS Lương Minh nói chấn hưng nền âm nhạc không phải là dẹp loạn vì thực sự không thể dẹp nổi.