TV& VIDEO

đi buôn

Bản quyền World Cup 2014: Coi chừng dính bẫy!

Bản quyền World Cup 2014: Coi chừng dính bẫy!

World Cup 2014 (tổ chức tại Brazil) còn chưa diễn ra, nhưng ở Việt Nam, câu chuyện liên quan đến sự kiện này đã rất nóng.