TV& VIDEO

đi dạo

Anh: Khuyến khích hoạt động chăm sóc người già cô đơn

Anh: Khuyến khích hoạt động chăm sóc người già cô đơn

Các hoạt động giúp đỡ người già neo đơn đang ngày càng được khuyến khích thực hiện tại Anh để cải thiện đời sống tinh thần cho những cụ già.