TV& VIDEO

Di Linh

Nhật Bản viện trợ hơn 850.000 USD cho giáo dục, y tế

Nhật Bản viện trợ hơn 850.000 USD cho giáo dục, y tế

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại 853.211 USD cho tám dự án giáo dục và y tế tại Việt Nam.