TV& VIDEO

dịch tễ

Ngành kỹ thuật y học là gì?

Ngành kỹ thuật y học là gì?

Cử nhân Kỹ thuật y học (chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học) có khả năng thực hiện được tất cả các kỹ thuật X quang thông thường và các kỹ thuật cao, phân tích được chất lượng kỹ thuật chất lượng hình ảnh y học.