TV& VIDEO

điện thương phẩm

Thái Bình nỗ lực cải tạo lưới điện, giảm tổn thất điện năng

Thái Bình nỗ lực cải tạo lưới điện, giảm tổn thất điện năng

VTV.vn -Trong năm 2015, Thái Bình đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, cải tạo hệ thống mạng lưới điện khu vực, giảm tổn thất điện năng.