TV& VIDEO

điều chỉnh lương

Tăng lương tối thiểu vùng 2018 phải hài hòa lợi ích các bên

Tăng lương tối thiểu vùng 2018 phải hài hòa lợi ích các bên

VTV.vn - Việc tăng lương tối thiểu vùng phải dựa trên sự hài hòa lợi ích các bên, để đảm bảo đời sống cho người lao động và doanh nghiệp ổn định phát triển.