TV& VIDEO

điều đáng tiếc

Một nền nghệ thuật lành mạnh là ai làm việc của người đấy

Một nền nghệ thuật lành mạnh là ai làm việc của người đấy

Ông Vũ Đình Thành, Giám đốc Truyền thông công ty Le Bros, đã nói như vậy tại chương trình Văn hóa, Sự kiện & Nhân vật số phát sóng mới nhất. Ông là một trong hai khách mời của chương trình kỳ này.