TV& VIDEO

điều hành kinh tế vĩ mô

Quốc hội thảo luận kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Quốc hội thảo luận kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

VTV.vn - Ngày 2/11, Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.