TV& VIDEO

điệu hát

Ví, giặm Nghệ - Tĩnh được đề nghị là di sản thế giới

Ví, giặm Nghệ - Tĩnh được đề nghị là di sản thế giới

Thông tin từ cục Di sản văn hóa, bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết dân ca ví, giặm Nghệ - Tĩnh chính thức được lựa chọn là di sản đại diện cho Việt Nam, xét ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể thế giới năm 2014.