TV& VIDEO

định chế

Thống đốc NHNN: Có cơ hội là giảm lãi suất

Thống đốc NHNN: Có cơ hội là giảm lãi suất

Giảm lãi suất là mục tiêu của ngành Ngân hàng trong hai năm qua. Cứ 10 ngày, NHNN lại xem xét khả năng giảm lãi suất của thị trường và thấy có cơ hội sẽ giảm. Đây là khẳng định của đại diện NHNN Việt Nam.