TV& VIDEO

đốc công

Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội - Tập 5: "Cầu Long Biên"

Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội - Tập 5: "Cầu Long Biên"

Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng tại Hà Nội, do người Pháp xây dựng (1899 - 1902), đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer.