TV& VIDEO

đội bóng châu Âu

Mời các đội bóng lớn đến Việt Nam: DN được gì?

Mời các đội bóng lớn đến Việt Nam: DN được gì?

VTV.vn - Đằng sau việc đưa các đội bóng lớn đến Việt Nam, có những nguồn lợi vô hình không thể đong đếm được.