TV& VIDEO

đổi mới thể chế kinh tế

“Đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế”

“Đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế”

VTV.vn - Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, việc đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế là một yêu cầu hết sức cấp bách.