TV& VIDEO

Đông Giang

Bàn giao bò tót chết cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Bàn giao bò tót chết cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Sáng nay (27/5), xác bò tót chết đã được Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tiếp nhận, xử lý phục vụ cho mục đích nghiên cứu, trưng bày và bảo tồn.