TV& VIDEO

đồng thanh

Người Việt tại Áo tuần hành phản đối Trung Quốc

Người Việt tại Áo tuần hành phản đối Trung Quốc

Cộng đồng người Việt tại Vienna, Áo đã tiến hành tuần hành phản đối Trung Quốc.