TV& VIDEO

đợt khí lạnh

Ngày mai (8/11), miền Bắc có đợt khí lạnh bổ sung

Ngày mai (8/11), miền Bắc có đợt khí lạnh bổ sung

Sang ngày mai, trời miền Bắc sẽ khô ráo hơn, nhưng cảm giác lạnh chưa thể cải thiện, bởi lại có đợt khí lạnh bổ sung xuống, làm nhiệt độ không tăng lên được.