TV& VIDEO

dự thảo văn kiện Đại hội 12 của Đảng

Mục tiêu nhiệm kỳ 5 năm nên xác định rõ lĩnh vực mũi nhọn

Mục tiêu nhiệm kỳ 5 năm nên xác định rõ lĩnh vực mũi nhọn

VTV.vn - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, mục tiêu nhiệm kỳ 5 năm nên xác định thật rõ, thật cụ thể những ngành mũi nhọn, lĩnh vực mũi nhọn.