TV& VIDEO

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

Đánh giá đúng những tồn tại sau 30 năm đổi mới

Đánh giá đúng những tồn tại sau 30 năm đổi mới

VTV.vn-Một nội dung trong Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII lần này đang được các tầng lớp nhân dân quan tâm, đó là: Nhìn lại 30 năm đổi mới của đất nước(từ năm 1986-2016).