TV& VIDEO

dùng hàng Việt Nam

Công bố logo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Công bố logo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

VTV.vn - Biểu tượng (logo) chính thức của Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã được Ban chỉ đạo cuộc vận động công bố.