TV& VIDEO

Fulbright

7 năm WTO: Nhiều DN khó khăn về thể chế

7 năm WTO: Nhiều DN khó khăn về thể chế

Gia nhập WTO, làn sóng đầu tư FDI gia tăng vào Việt Nam, nhưng bức tranh đẹp không duy trì được lâu khi Việt Nam cũng dễ bị tổn thương của khủng hoảng kinh tế.