TV& VIDEO

giá trị của doanh nghiệp

Giá trị thương hiệu chiếm từ 40-60% giá trị của doanh nghiệp

Giá trị thương hiệu chiếm từ 40-60% giá trị của doanh nghiệp

VTV.vn - Trong một nền kinh tế ý tưởng, thương hiệu chính là tài sản trí tuệ quan trọng nhất, chiếm từ 40-60% giá trị của doanh nghiệp.