TV& VIDEO

giai đoạn phát triển mới

Cộng đồng ASEAN đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của ASEAN

Cộng đồng ASEAN đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của ASEAN

VTV.vn - Tuyên bố Tuyên bố Kuala Lumpur về việc thành lập Cộng đồng ASEAN được ký ngày 22/11 đã đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của ASEAN.