TV& VIDEO

giàn khoan trái phép

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin: Nhiều hoạt động hướng về quê hương

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin: Nhiều hoạt động hướng về quê hương

Đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin - Brandenburg đã hoạt động được hơn 5 năm với nhiều hoạt động hướng về quê hương đất nước.