TV& VIDEO

giảng đường

Đại học có phải con đường duy nhất để thành công?

Đại học có phải con đường duy nhất để thành công?

Năm 2014, cả nước có 1,4 triệu hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng, trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của cả hai hệ này trong năm nay là khoảng hơn 600.000 chỉ tiêu.