TV& VIDEO

giáo chủ

1.500 trường tiểu học áp dụng mô hình "Hội đồng tự quản"

1.500 trường tiểu học áp dụng mô hình "Hội đồng tự quản"

 Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thử nghiệm một mô hình lớp học mới, nhằm nâng cao tính dân chủ tại 1.500 trường tiểu học trên toàn quốc và dự kiến sẽ đưa vào triển khai khi đổi mới toàn diện giáo dục tiểu học.