TV& VIDEO

giao dịch ký quỹ

Điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ là kịp thời

Điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ là kịp thời

VTV.vn - Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết việc sửa đổi này chỉ có mục đích đưa tỷ lệ ký quỹ về mức ban đầu để thị trường tăng trưởng bền vững.