TV& VIDEO

giáo dục phát triển

Giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực trong ASEM

Giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực trong ASEM

VTV.vn - Sự xuất hiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư khiến việc đổi mới giáo dục, đào tạo có ý nghĩa quyết định tương lai của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia.