TV& VIDEO

gọi vốn thành công

ONAK - Xuồng di động gấp gọn thành vali

ONAK - Xuồng di động gấp gọn thành vali

VTV.vn - ONAK là một chiếc xuồng nhưng có thể gấp gọn lại bằng kích thước của chiếc vali.