TV& VIDEO

GTGT

Nguyên Tổng giám đốc WTO: Việt Nam cần chú trọng giá trị gia tăng

Nguyên Tổng giám đốc WTO: Việt Nam cần chú trọng giá trị gia tăng

Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa vì thương mại quốc tế đã thay đổi rất nhiều. Cụ thể giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu hiện được quan tâm nhiều hơn kim ngạch xuất khẩu.