TV& VIDEO

hạn định

Các ngân hàng bắt đầu hạn chế mua vàng

Các ngân hàng bắt đầu hạn chế mua vàng

Qua số liệu các ngân hàng cung cấp, nhu cầu vàng của các tổ chức tín dụng kể cả những ngân hàng đang có nhu cầu vàng tất toán trạng thái dư nợ vàng không tăng.