TV& VIDEO

Hàng Đào

Hà Nội chốt khung giá đất, nâng phí trông giữ xe

Hà Nội chốt khung giá đất, nâng phí trông giữ xe

 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua bảng giá đất 2014 do UBND thành phố xây dựng và đệ trình.