TV& VIDEO

hàng Việt về nông thôn

Đưa Hàng Việt về nông thôn - Sự chuyển dịch chiến lược của DN

Đưa Hàng Việt về nông thôn - Sự chuyển dịch chiến lược của DN

Trong con mắt các nhà đầu tư, kinh doanh nông thôn giờ đã trở thành một thị trường tiềm năng, rộng lớn để tiêu thụ hàng hóa.