TV& VIDEO

Hào Nam

Nơi Bác đi qua dấu chân còn in rõ

Nơi Bác đi qua dấu chân còn in rõ

Chúng tôi đến gặp ông Ngô Vĩnh Bao tại nhà riêng ở Hào Nam (Hà Nội) được tận mắt xem các hiện vật tại bảo tàng Hồ Chí Minh ở Thái Lan mà ông đã dày công sưu tầm.