TV& VIDEO

hiệu chỉnh

Nâng công suất truyền tải đường dây 500kV Nho Quan-Hà Tĩnh

Nâng công suất truyền tải đường dây 500kV Nho Quan-Hà Tĩnh

 Công ty truyền tải điện 1 vừa đóng điện thành công dàn tụ bù dọc nằm trong dự án nâng công suất đường dây 500 kV Nho Quan - Hà Tĩnh để tăng khả năng truyền tải điện từ phía Bắc vào miền Nam.