TV& VIDEO

hiểu sai

Nhà Công vụ và những bất cập cần được điều chỉnh

Nhà Công vụ và những bất cập cần được điều chỉnh

Mặc dù trong các thể loại nhà ở thì nhà công vụ chỉ là một phần rất nhỏ nhưng đây đang là vấn đề được quan tâm và theo thông tư mới nhất, sẽ thu hồi những nhà công vụ được sử dụng sai mục đích.