TV& VIDEO

hình thành Cộng đồng ASEAN

Báo chí khu vực đặc biệt quan tâm tới Tuyên bố thành lập Cộng đồng ASEAN

Báo chí khu vực đặc biệt quan tâm tới Tuyên bố thành lập Cộng đồng ASEAN

VTV.vn - Báo chí khu vực đã dành nhiều trang viết về Tuyên bố thành lập Cộng đồng ASEAN ngày 22/11